Ziekgemeld en op vakantie, kan dat?

Het is weer zo ver: de vakantieperiode komt er aan. Een fijn vooruitzicht, maar wat als uw medewerker ziekgemeld is en toch op vakantie wilt, kan dat? Ja, ook als een medewerker ziek is – waarbij het loon wordt doorbetaald – heb je het recht als medewerker om met vakantie te gaan. Stem de vakantieperiode uiteraard wel met elkaar af.

Bedrijfsarts inschakelen bij twijfel

Mocht er twijfel zijn of het verantwoord is dat de medewerker op vakantie gaat, dan kan de vraag voorgelegd worden aan de bedrijfsarts. Hij/zij kan een uitspraak doen of er medische bezwaren zijn tegen de voorgenomen vakantie en of de vakantie schadelijk is voor (het herstel van) de medewerker. Als dat zo is, dan mag de werkgever de vakantieaanvraag weigeren.

Vakantie weigeren

Weigeren mag alleen als de vakantie het herstel van de medewerker kan belemmeren. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker die rugklachten heeft en op skivakantie wilt. Wordt de medewerker ziek tijdens de vakantie, dan worden zijn vakantiedagen omgezet in ziektedagen. De dagen waarop hij ziek is, tellen dan niet als vakantiedagen. De medewerker kan deze later opnieuw opnemen.

Let op:

U bent als werkgever – net als altijd – verplicht om binnen twee weken te reageren op het schriftelijke verzoek van de vakantieaanvraag. Bent u te laat, dan is de aanvraag van de vakantie van de medewerker automatisch goedgekeurd. Een reactie hoeft geen definitieve ja of nee te zijn; u kunt ook aangeven dat u het oordeel van de bedrijfsarts wilt afwachten.

Volledig arbeidsongeschikt

Als een medewerker volledig arbeidsongeschikt is en hij dus geen re-integratieactiviteiten verricht, kunt u geen wettelijke vakantiedagen afschrijven van zijn vakantiedagensaldo. De dagen waarop de medewerker met vakantie is, merkt u aan als ziektedagen. Het doel van een vakantie is immers herstellen van werk of re-integratieverplichtingen. Een zieke medewerker die deels weer aan het re-integreren is moet wél voor zijn vakantie vakantiedagen opnemen. Hij neemt die vakantiedagen op over zijn gehele arbeidsduur; werkt hij normaal gesproken acht uur per dag, dan neemt hij dus acht uur op.

De volgende scenario’s kunnen gelden:

  • Is een medewerker volledig arbeidsongeschikt? Er mogen geen verlofdagen worden afgeschreven (tenzij de medewerker daar zelf expliciet mee instemt.)
  • Is een medewerker gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Een dag verlofopname telt als een hele verlofdag. Dus niet als een halve verlofdag en een halve ziektedag.

Doorbetaling tijdens een vakantiedag

Stemt de medewerker ermee in dat u een ziektedag als vakantiedag aanmerkt, dan heeft hij voor deze dag recht op zijn volledige loon. U kunt dan niet een eventueel lager loon (dat de medewerker tijdens langdurige arbeidsongeschiktheid krijgt) betalen. Ook als de zieke medewerker uit dienst treedt en zijn vakantiedagen wil laten uitbetalen, heeft hij over deze dagen recht op zijn volledige loon.

Resume

Over vakantie uren moet de werkgever – óók als ze tijdens ziekte zijn opgebouwd en worden opgenomen of uitbetaald – het volledige loon van de medewerker betalen.

Hoe zit het met de opbouw en het opnemen van vakantiedagen tijdens ziekte?

Arbeidsongeschikte medewerkers hebben het recht op volledige opbouw van vakantiedagen. De regeling over volledige vakantieopbouw bij ziekte geldt alleen voor de wettelijke vakantiedagen. In een arbeidsovereenkomst of CAO kunnen andere afspraken staan over eventuele bovenwettelijke vakantiedagen.

Afschrijven vakantiedagen

Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na vijf jaar. De wettelijke vakantiedagen moeten binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar worden opgenomen door de medewerker. Neemt uw medewerker zijn wettelijke vakantiedagen niet op binnen het termijn? Dan vervallen deze.

Deze vervaltermijn van zes maanden geldt niet voor zieke medewerkers die redelijkerwijs niet in staat zijn om tijdig vakantie op te nemen. In dat geval is de verjaringstermijn van de wettelijke vakantiedagen ook vijf jaar. Om te bepalen of een medewerker redelijkerwijs in staat is vakantie op te nemen, wordt gekeken of hij kan re-integreren of niet. Verricht een medewerker re-integratiewerkzaamheden? Dan is hij niet 100% arbeidsongeschikt. Uitgangspunt is dan dat hij vakantie kan opnemen.

Meer informatie over re-integratie en arbeidsgeschiktheid

Wilt u meer weten over de rechten en plichten rondom re-integratie en arbeidsgeschiktheid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.