Hoe bepaalt de arbeidsdeskundige of mijn werk passend is?

Een van uw medewerkers valt uit, dat is voor beiden heel vervelend. Maar nog vervelender is het wanneer een medewerker voor langere tijd in het verzuim zit. Vaak is er dan voor zowel de medewerker als voor de werkgever weinig duidelijkheid over wat wel en niet kan met betrekking tot de re-integratie. Dan komt er een arbeidsdeskundige om de hoek kijken. Hij gaat onderzoeken en bepaalt of er passend werk bij de eigen werkgever is. Hoe gaat dat in zijn werk?

Wat is passend werk?

De beoordeling of werk passend is kan vanuit verschillende referentiekaders worden benaderd en heeft verschillende beoordelingscriteria, maar passende arbeid zal altijd de toets van “redelijkheid en billijkheid” moeten doorstaan. De grenzen van passende arbeid zijn niet altijd even duidelijk.

Passende arbeid heeft dus niet in ieder situatie dezelfde betekenis en voorwaarden. Denk hierbij aan de verschillen van passende arbeid bij een werkloosheidssituatie, bij arbeidsongeschiktheid via particuliere verzekeraars, de een ziektewet situatie en vanuit de verplichtingen in het kader van de Wet Poortwachter. Dus wat voor de ene situatie passende arbeid is wil niet automatisch zeggen dat dit ook voor een andere situatie geldt.

In mijn verdere stuk zal ik me beperken tot de situatie in het kader van de Wet Poortwachter.

De definitie van passende arbeid in het kader van re-integratie bij arbeidsongeschiktheid kan gevonden worden in artikel 7:658a lid 4 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Hierin staat dat: ‘alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de medewerker is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijk, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd.’ Hierbij moet behalve de medische beperkingen van de medewerker rekening gehouden worden met o.a. het arbeidsverleden, de opleiding, het functieniveau, de werkomgeving, de persoonlijke eigenschappen en de afstand tot het werk.

Wanneer passend werk aanbieden?

Passend werk moet in dit kader door de werkgever aan de medewerker in worden aangeboden of geaccepteerd als de medewerker wegens arbeidsongeschiktheid niet meer kan terugkeren in zijn of haar eigen werk. Volgens het Burgerlijk Wetboek moet een medewerker na 26 weken (een half jaar) werkzaamheden aanvaarden die passend zijn bij zijn of haar krachten en bekwaamheden.

Hoe bepaalt de arbeidsdeskundige of mijn werk passend is?

De arbeidsdeskundige heeft via de (bedrijfs)arts een zogenaamde Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) gekregen. Hierop heeft de arts aangegeven waarmee bij het zoeken naar een passende functie rekening moet worden gehouden ten aanzien van de medische beperkingen voor arbeid. De bedrijfsarts stelt de medische beperkingen (belastbaarheid van de medewerker) vast in de volgende zes rubrieken:

  • Persoonlijk functioneren;
  • Sociaal functioneren;
  • Aanpassingen aan de fysieke omgevingseisen;
  • Dynamische handelingen;
  • Statische houdingen;
  • Werktijden.

De arbeidsdeskundige gaat met deze informatie over de belastbaarheid van de medewerker kijken naar de re-integratiemogelijkheden bij de eigen werkgever.

Er wordt er gekeken naar de functies bij de eigen werkgever en welke toegankelijk zijn voor de medewerker o.a. qua opleiding. Dit in eerste instantie op het eigen functieniveau en een functieniveau lager. Van deze functies worden de werkzaamheden, per taak, en  de belasting van deze werkzaamheden door de arbeidsdeskundige in kaart gebracht (belasting van de functie). Dit gebeurt met gebruikmaking van dezelfde rubrieken als die de bedrijfsarts gebruikt om beperkingen aan te geven.

Daarna maakt de arbeidsdeskundige de afweging “belastbaarheid van de medewerker versus de belasting van de verschillende functies en/of taken”.

In deze analyse worden niet alleen iemands fysieke, mentale en psychosociale toestand gewogen, maar wordt er ook gekeken ook naar directe omgevingsfactoren zoals werkorganisatie, familie, collega’s, persoonlijke financiën en/of opleiding.

Indien er uit deze analyse geen overschrijding van de belasting van de medewerker komt, kan deze functie als passend worden beschouwd. Dit kan eventueel ook met een aanpassing en/of voorziening.

Gesprekken

De arbeidsdeskundige komt aan de informatie over de belasting van een functie door gespreken met de werkgever, de medewerker, eventueel andere medewerkers en een bezoek op de werkplek om zo een helder en duidelijk beeld te krijgen van de belasting van de functie en de verschillende taken in de functie.

Deze bevindingen en de conclusies worden in een duidelijk, transparant en te begrijpen rapport weergeven waarin de weging tussen de belastbaarheid van de medewerker en de belasting van de functie duidelijk staan weergegeven.

Dit rapport wordt in concept aan betrokken partijen voorgelegd en na eventuele aanvullingen definitief gemaakt zodat alle partijen een eenduidig beeld hebben of er wel of niet een passende functies zijn en zo ja, welke functies dan passend zijn bij de eigen werkgever.

Meer informatie

De arbeidsdeskundigen van Puls kunnen niet alleen de passendheid van een functie vaststellen, maar u ook adviseren bij herstel en preventie ten aanzien van de belasting van een functie. Eventueel met een advies ten aanzien van een voorzieningen en/of aanpassingen zodat iemand de eigen en/of passende functie duurzaam kan blijven uitvoeren. Wilt u weten wat Puls nog meer voor uw organisatie kan betekenen? Ga snel naar onze website, bekijk ons dienstenaanbod en neem vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.